pakuksėti

pakuksėti
1 pakuksė́ti, pàkuksi, -ė́jo intr. 1. kiek sugurgėti, sukliuksėti: Ąsotis pakuksė́jo ir įtraukė laputę upėn Ut. 2. refl. pasikukčioti: Ana pasikuksė́dama verkia graudžiai J. Verkia mano panelė pasikuksėdama Ar. \ kuksėti; įsikuksėti; iškuksėti; nukuksėti; pakuksėti; prikuksėti; sukuksėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • iškuksėti — 1 iškuksėti, ìškuksi, ėjo tr. godžiai išgerti, iškliukinti: Aš trim gurkšniais ìškuksiu pieno stiklinę Ds. Šėmoja kaip už ausų tris viedrus iškuksėjo Ds. kuksėti; įsikuksėti; iškuksėti; nukuksėti; pakuksėti; prikuksėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuksėti — 1 kuksėti, kùksi, ėjo 1. intr. verkti kukčiojant; nuo verksmo ar juoko gaikščioti, gaudyti kvapą: Nekuksėk, bo da pridėsiu (dar mušiu)! Ssk. Kai tėvas subarė, ėmė kuksėti Žb. Net kuksėti pradėjau susigraudinęs Vaižg. Girdi – raud iš marių pusės …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukuksėti — 1 nukuksėti, nùkuksi, ėjo intr. kuksint, kriuksint nubėgti (apie kiaules): Kai paleidau bekonus iš tvarto, tai jie nukuksėjo už trobų kažin kur Žvr. kuksėti; įsikuksėti; iškuksėti; nukuksėti; pakuksėti; prikuksėti; sukuksėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prikuksėti — 1 prikuksėti, prìkuksi, ėjo tr. prisigerti, prisikliukinti: Prikuksėjo, kiek tik lindo Kp. kuksėti; įsikuksėti; iškuksėti; nukuksėti; pakuksėti; prikuksėti; sukuksėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukuksėti — 1 sukuksėti, sùkuksi, ėjo 1. intr. sukukčioti: Sukuksės dar keletą rozų ir užmirš tą beržinę košę Ssk. 2. intr. sukatėti, sukudakuoti: Staiga ties jais sukuksėjo gaidys rš. 3. tr., intr. smarkiai sudainuoti: Sùkuksi dainas beeidami Dkk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įsikuksėti — 1 įsikuksėti, įsìkuksi, ėjo įsijuokti: Insikuksėjo kap višta Rod. kuksėti; įsikuksėti; iškuksėti; nukuksėti; pakuksėti; prikuksėti; sukuksėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”